Kontrola ploché střechy: kdy, kdo a jak

Chcete předejít problémům se zatékáním do ploché střechy a prodloužit její životnost? Nezanedbejte její pravidelnou kontrolu a údržbu. Žádná střecha není bezúdržbová, a proto je nutné se o ni pravidelně starat. Důležité je vědět kdy, kdo a jak má kontrolu ploché střechy provádět.

Kdy se má kontrola ploché střechy provádět

Kontrola a údržba ploché střechy by měla probíhat minimálně jednou za rok. Nicméně odborníci doporučují prohlídku dvakrát ročně, a to vždy po zimě a létě, kdy střecha byla vystavena náročnějším povětrnostním podmínkám. Zapomínat by se nemělo ani na kontrolu střechy po silnější bouřce, větru, dešti či krupobití. Dobré vodítko pro nastavení cyklů kontroly dává ČSN 73 1901-1:2020.

Doporučené cykly kontrol vybraných konstrukcí (ČSN 73 1901-1:2020):

Konstrukční část Stav Cyklus kontrol (roky)
Povrch střechy Bez nečistot, náletové zeleně 0,5
Vtoky Průchozí, chráněné 0,5
Nátěry, nástřiky, omítka Souvislé, nepoškozené 1
Hydroizolace Neporušený povrch, funkční UV ochrana, spoje beze změn 1
Tmelené spáry Pružný tmel bez trhlin, spojený s oběma povrchy 1
Oplechování, lemování Připevněné, těsné spoje

1

Nástřešní konstrukce Soudržný hydrofobní povrch, voda neproniká za hydroizolací 1

Zároveň na ploché střeše s asfaltovými pásy není vhodné pohybovat se za horkých dnů. Hrozí nebezpečí, že se změklá krytina poničí (zatlačení ochranného posypu, prohlubně, trhliny apod.). V případě fóliových hydroizolací by kontrola neměla probíhat za sněhu a mrazu. Lehce může dojít k pádu a zranění.

Důležitým předpokladem pro dobrou správu střechy je kvalitní plán kontroly, údržby a obnovy. Cenné informace pro jeho vypracování jsou v ČSN 73 1901-1:2020 a pokynech od zhotovitele střechy. Neměl by ale zůstat jen na papíře. Zásadní je jeho využití v praxi.

Orientační cykly údržby a obnovy vybraných konstrukcí (ČSN 73 1901-1:2020):

Konstrukční část Jak ztratí svoji funkci Odhad cyklu obnovy a údržby (roky) Nutná opatření
Tmelené spáry Trhliny v tmelu, odtržení od některého z povrchů 2–3 Odstranění tmelu, nové zatmelení
Nátěry klempířských prvků Odlupování 3-5 Očištění, nový nátěr
Omítky nadstřešních konstrukcí Ztráta soudržnosti, odpadávání, odlupování, nasákavost 10 Nová omítka
Dlažba na podložkách položená na textilii Zanesení organickým spadem, zápach z tlení, náletová vegetace 5 Přeložení dlažby, výměna nebo vyčištění textilie
Spárovací hmota u lepené dlažby Vznik trhlin ve spárách, vydrolení hmoty ze spár 4 Provedení přespárování

Kdo má kontrolu střechy provádět

Nikdo z nás nemůže být odborníkem na všechno. Proto je lepší kontrolu ploché střechy svěřit do rukou odborníků. Ti se na střechách dokážou pohybovat bezpečně, mají potřebné vybavení, znalosti a zkušenosti. Specialisté na ploché střechy z FLO nabízejí kromě pečlivé vizuální kontroly, prohlídky všech konstrukčních částí střechy a její údržby i něco navíc. Při prohlídce mohou nasadit speciální měřicí technologie, které prověří faktický stav hydroizolace a odhalí i případná poškození, která nejsou okem viditelná. A to i v případě, že je na hydroizolaci zatěžovací vrstva – např. kačírek, extenzivní nebo intenzivní zazelenění.

Jak má kontrola a údržba střechy probíhat

Pokud svěříte střechu odborníkům z FLO, nejdříve prostudují projektovou dokumentaci. Kontrolu na místě zpravidla zahájí vizuální prohlídkou podstřeší. Poté na střeše proběhne kontrola:

 • spojů zkušební jehlou nebo špachtlí,
 • napojení na svislé a prostupující konstrukce,
 • trhlinek, škrábanců a jiných nápadností na hydroizolaci,
 • průchodnosti odvodňovacího systému – vtoky, žlaby, svody apod.,
 • čistoty plochy, rohů a koutů – náletová zeleň, prach, bahno, cizí předměty apod.,
 • klempířských prvků – barva, tmelení, těsnost spojů,
 • odvětrávacího systému,
 • sněhových zachytávačů,
 • záchytného bezpečnostního systému,
 • hromosvodů a dalších střešních prvků.

Zároveň mohou při kontrole použít spolehlivé neinvazivní metody měření, které poskytnou úplný přehled o stavu hydroizolace a její těsnosti:

 • Elektroimpulzní zkouška – pro ploché střechy bez i se zatěžovací vrstvou (kačírek, intenzivní a extenzivní zazelenění apod.).
 • Jiskrová zkouška – hodí se na suché plochy bez zatěžovací vrstvy.

Navíc FLO má ve svém portfoliu další moderní diagnostické metody a monitorovací střešní systémy, které si poradí i s těmi nejkomplikovanějšími problémy:

 • Dýmová zkouška je zvlášť vhodná pro zkoumání napojení hydroizolace nebo střešní konstrukce.
 • Zkouška stopovým plynem se nasazuje tam, kde jiné měřicí techniky narážejí na své limity – složité střešní konstrukce, napojení hydroizolací nebo jiné komplikované případy.
 • Retenční nebo endoskopická zkouška se obvykle používají pro kontrolu odvodňovacích systémů střechy.
 • Mikrovlnná zkouška nebo impedanční defektoskopie jsou měřicí techniky, které analyzují rozložení vlhkosti v izolační vrstvě střechy.
 • Aktivní monitoring ploché střechy FLOscout je preventivní nástroj pro ochranu střešní konstrukce. Informuje o stavu střechy přesně, rychle a průběžně.
Čištění PVC hydroizolace.
Malé mechanické poškození v detailu.
Jak udržovat plochou střechu?

Po provedení kontroly dostane zákazník dokumentaci s přesným popisem výsledků kontroly, seznamem provedených prací a návrhem opatření. Pokud jsou na střeše odhaleny poškození či netěsnosti, jsou zaznamenány ve výkresu a na přiložených fotografiích. Vše je součástí výstupu, který zákazník obdrží a pomáhá mu řešit případná rizika včas a efektivně.